Mía đắng

Chỉ thị số 28/CT-TTg được Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 14/7/2020, về triển khai các giải pháp phát triển ngành mía đường Việt Nam trong tình hình mới, đã nêu rõ: “Ngành mía đường cần tận dụng triệt để các lợi thế để phát huy năng lực,…