Các quyết định, chính sách mới liên quan giáo dục đào tạo có hiệu lực từ năm 2023

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà sẽ theo dõi và chỉ đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo là một trong những điểm mới liên quan đến lĩnh vực giáo dục đào tạo trong năm 2023.

Trong nửa đầu tháng 1 năm 2023, Chính Phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ký ban hành các văn bản quy phạm pháp luật có nội dung liên quan đến tổ chức và hoạt động ở các lĩnh vực hành chính, khoa học và công nghệ, đào tạo, tài chính, công tác chính trị học sinh sinh viên liên quan đến lĩnh vực giáo dục.

Nhiều chính sách mới về giáo dục và đào tạo có hiệu lực trong năm 2023 (ảnh Trinh Phúc).

Cụ thể: 1. Nghị định số 109/2022/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ quy định về hoạt động khoa học và công nghệ trong cơ sở giáo dục đại học.

Nghị định này quy định về tổ chức và quản lý hoạt động khoa học và công nghệ trong cơ sở giáo dục đại học; nhóm nghiên cứu và nhóm nghiên cứu mạnh trong cơ sở giáo dục đại học;

hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong cơ sở giáo dục đại học; phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ trong cơ sở giáo dục đại học; trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đối với hoạt động khoa học và công nghệ trong cơ sở giáo dục đại học.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2023. Đồng thời Nghị định số 99/2014/NĐ-CP ngày 25 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ quy định việc đầu tư phát triển tiềm lực và khuyến khích hoạt động khoa học và công nghệ trong cơ sở giáo dục đại học hết hiệu lực kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.

2. Quyết định số 19/QĐ-TTg ngày 15 tháng 1 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc phân công nhiệm vụ của Phó Thủ tướng Chính phủ

Theo nội dung của Quyết định, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà sẽ theo dõi và chỉ đạo: Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; Bộ Thông tin và Truyền thông; Bộ Khoa học và Công nghệ;

Bộ Y tế; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; Đại học Quốc gia Hà Nội; Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Thông tư số 02/2023/TT-BGDĐT ngày 06 tháng 01 năm 2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia ban hành kèm theo Thông tư số 56/2011/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 11 năm 2011 được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 41/2012/TT-BGDĐT ngày 19 tháng 11 năm 2012 và Thông tư số 37/2013/TT-BGDĐT ngày 27 tháng 11 năm 2013.

Thông tư số 02/2023/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia ban hành kèm theo Thông tư số 56/2011/TT-BGDĐT cụ thể như sau: Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 1 Điều 4 về đối tượng dự thi; Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 16 về số lượng thí sinh;

Sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 1 Điều 18 về hồ sơ thí sinh tham dự kỳ thi. Ngoài ra, còn thay thế một số cụm từ như: Thay cụm từ “Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục” bằng cụm từ “Cục Quản lý chất lượng”; thay cụm từ “phòng Khảo thí” bằng cụm từ “phòng Quản lý thi”.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21 tháng 2 năm 2023.

4. Quyết định số 4597/QĐ-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy định kỹ thuật về dữ liệu trong thanh toán không dùng tiền mặt đối với việc thu học phí và các khoản thu dịch vụ giáo dục.

Quy định này áp dụng đối với: Các cơ sở giáo dục (CSGD) bao gồm: CSGD mầm non, CSGD phổ thông, CSGD thường xuyên, CSGD đại học, trường cao đẳng sư phạm và trường cao đẳng có đào tạo ngành Giáo dục Mầm non. Quy định cụ thể các nội dung sau: Quy định cấu trúc thông tin tối thiểu của giao dịch thanh toán cần lưu trữ khi triển khai thanh toán không dùng tiền mặt đối với việc thu học phí và các khoản thu dịch vụ giáo dục;

Quy định về định dạng cấu trúc và thành phần dữ liệu QR Code trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo; yêu cầu về kết nối giữa hệ thống thanh toán của cơ sở giáo dục với hệ thống của tổ chức cung ứng dịch vụ.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28 tháng 12 năm 2022.

5. Quyết định số 4657/QĐ-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế xét tặng Giải thưởng công trình Toán học xuất sắc thuộc Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2021 đến 2030.

Quy chế này quy định về việc tổ chức xét tặng Giải thưởng công trình Toán học xuất sắc dành cho giảng viên, nghiên cứu viên, giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục trong các cơ sở giáo dục đại học, các trường cao đẳng sư phạm và các cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân có các công trình Toán học xuất sắc thuộc lĩnh vực Toán học và Thống kê đã được công bố trên các tạp chí khoa học quốc tế có uy tín.

Quy định cụ thể các nội dung sau: Mục đích, thời gian, kinh phí tổ chức Giải thưởng; điều kiện, quy trình, tiêu chí xét tặng Giải thưởng; khen thưởng và xử lý vi phạm.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30 tháng 02 năm 2022.

6. Quyết định số 4736/QĐ-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt bộ tài liệu hướng dẫn hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh.

Theo nội dung của Quyết định, bộ tài liệu gồm 04 cụ thể: Sổ tay hướng dẫn hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh; tài liệu hướng dẫn hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh trung học cơ sở trong môn Giáo dục công dân;

Tài liệu hướng dẫn giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh trung học cơ sở trong môn Ngữ văn; tài liệu hướng dẫn giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh trung học cơ sở trong Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30 tháng 12 năm 2022.

7. Quyết định số 4740/QĐ-BGĐĐT ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành bộ chỉ số đánh giá bộ chỉ số, tiêu chí đánh giá chuyển đổi số cơ sở giáo dục đại học.

Theo nội dung của Quyết định mục đích của bộ chỉ số này nhằm: Thúc đẩy chuyển đổi số ở các cơ sở giáo dục đại học; theo dõi đánh giá khách quan, thực chất, công bằng kết quả chuyển đổi số trong các cơ sở giáo dục đại học;

Phát hiện các điển hình, mô hình chuyển đổi số làm tốt để nhân rộng, tạo phong trào thực hiện chuyển đổi số trong giáo dục đại học.

Cấu trúc của Bộ chỉ số gồm 02 nhóm tiêu chí thành phần gồm: Nhóm tiêu chí “Chuyển đổi số trong đào tạo” và “Chuyển đổi số trong quản trị cơ sở giáo dục đại học.

Ngoài ra, Quyết định cũng quy định cụ thể về: Mức độ chuyển đổi số và quy trình đánh giá mức độ chuyển đổi số.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 12 năm 2022

Trinh Phúc | NB&CL

NguồnNhà báo & Công luận
Bài cùng chuyên mục